رديف شرح تخلفات ميزان جريمه (ريال)
شهرهای بزرگ و جاده‌ها ساير شهرها
1 عدم استفاده از کلاه ايمنی توسط راکب و سرنشين موتور سيکلت در حين رانندگی 30،000 30،000
2 حرکت نکردن در داخل حد فاصل دو خط در معابر خط کشی شده 30،000 30،000
3 عدم استفاده از کمربند ايمنی توسط سرنشينان رديف جلو در حين رانندگی 30،000 30،000
4 توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع) 50،000 30،000
5 تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده در سواره رو 50،000 30،000
6 استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطی مشابه آن در حين رانندگی 50،000 50،000
7 همراه نداشتن گواهينامه رانندگی و يا کارت شناسايی خودرو ویا بيمه نامه شخص ثالث 50،000 30،000
8 توقف وسيله نقليه در پياده رو 100،000 30،000
9 توقف در محل ايستادن ممنوع (مطلقا" ممنوع) 100،000 30،000
10 بوق زدن غير ضروری و مکرر 100،000 30،000
11 عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط و مسير های ويژه اتوبوسرانی ،عابر پياده ، دوچرخه و نظاير آن 100،000 50،000
12 عدم توجه به فرمان ايست و حرکت پليس راهنما 100،000 50،000
13 تو قف دوبله در محل (ايستادن ممنوع) در شهرها 100،000 50،000
14 رانندگی با وسيله نقليه فاقد پلاک 100،000 100،000
15 حرکت بطور مارپيچ در راهها 150،000 50،000
16 عبور از چراغ قرمز 150،000 50،000
17 تجاوز از سرعت مجاوز 150،000 50،000
18 سبقت غير مجاز 150،000 50،000
19 عبور از محل ممنوع 150،000 50،000
20 عبور وسايل نقليه از پیاده رو 150،000 50،000
21 هرگونه حرکات نمايشی مانند دورزدن در جا و حرکت بر روی يک چرخ و یا حرکات آکروباتی در سطح راهها 250،000 50،000